Bospad 22, 9684 AW Finsterwolde     0597 - 333 950 info@notarisvanderlaan.nl

Veelgestelde vragen aan de Notaris

Kan de verkoper of een verkopend makelaar mij verplichten naareen bepaalde notaris te gaan?
Nee, u als koper bepaalt naar welke notaris u gaat, zeker als u, als koper zijnde, de notariskosten moet betalen, de zogenaamde kosten koper (KK). M.a.w. Wie betaald… bepaald.
Ik heb geen contact met mijn kind(eren) en wil ze nu onterven, kan ik dit doen?
U kunt in uw testament bepalen dat u een kind onterft, maar een kind hoeft dit niet te respecteren. Uw kind kan namelijk altijd zijn legitieme portie opeisen. De legitieme portie is een geldbedrag ter grootte van de helft van het normale erfdeel. Deze legitieme portie hoeft doorgaans pas te worden uitgekeerd als ook de laatste ouder is overleden.
Nu met het nieuwe erfrecht heb ik nog wel een testament nodig?
Het nieuwe erfrecht houdt geen rekening met uw individuele wensen. Als u uw nalatenschap anders wilt verdelen dan het wettelijk erfrecht bepaalt, dan dient u een testament op te maken. Enkele voorbeelden kunnen zijn:

  • U wilt een wettelijk erfgenaam onterven;
  • U wilt uw nalatenschap of een deel daarvan nalaten aan een goed doel;
  • U wilt de aangetrouwde partners van uw kinderen uitsluiten van uw erfenis;
  • U wilt stief- en/of pleegkinderen laten erven;
Ik wil graag de voogdij regelen voor mijn minderjarige kinderenvoor het geval ik en mijn partner overlijden, hoe doe ik dat?
De enige rechtsgeldige wijze om dit vast te leggen is door middel van een notariële akte. Vaak worden deze regelingen in een testament opgenomen daarnaast kunt u in dat testament ook andere zaken regelen, qua kosten is dit vaak voordeliger om dit in 1 keer te doen.
Ik heb een verklaring van erfrecht nodig, maar waarom eigenlijk?
Uit een verklaring van erfrecht blijkt wie de erfgenamen zijn. De bank weet dan aan wie zij het saldo van de bankrekening van de overledene mag overmaken. Om een juiste verklaring van erfrecht op te kunnen maken zal een notaris altijd een inzage doen bij het Centraal Testamenten Register en bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Bij een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aan 1 persoon een volmacht geven om alle financiële zaken te regelen.
Mijn partner en ik verbreken onze relatie, maar we hebben nogwel samen een woning in eigendom, wat moeten we doen?
Indien u gezamenlijk een woning in eigendom heeft en u verbreekt uw relatie, dan dient er bij de notaris een akte van verdeling te worden opgemaakt. Deze akte van verdeling is een akte waarbij de volledige eigendom van de woning aan 1 van de eigenaren zal worden toegedeeld. Naar aanleiding van deze akte zal ook het kadaster zijn kadastrale boekhouding aanpassen en de eigendom op  1 naam stellen.

Ook indien bij een advocaat een echtscheidingsconvenant is opgemaakt waarbij de woning aan 1 van de partners is toegewezen, dient er nog een akte van verdeling te worden opgemaakt door de notaris.

Een akte van verdeling is onder meer vereist:

  • Indien u de woning samen met een partners heeft gekocht;
  • Indien u in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook als was de woning door 1 van de partners aangekocht; ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt volgens de wet namelijk automatisch tot mede-eigendom bij beide partners;
  • wanneer uw samen een huis erft en 1 van de erfgenamen wil de woning gaan bewonen;
  • bij huwelijksvoorwaarden kan het zo zijn dat de woning tot gemeenschappelijk bezit is gemaakt, ook dan heeft u een akte van verdeling nodig.

Indien er overwaarde in de woning zit dient de vertrekkende partner uitgekocht te worden.

Tevens is het verstandig om contact op te nemen met de bank die eventueel de hypotheek heeft verstrekt, of de hypotheeklasten ook door 1 van de partners kan worden gedragen. Daarnaast dient de andere partner te worden ontslagen uit de hoofdelijk aansprakelijkheid.

In de meeste hierboven genoemde gevallen kunt u beroep doen op bepaalde vrijstelling welke zijn genoemd in de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, in verband waarmede u dan geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen, laat u u hierover inlichten door uw notaris.

Voor het ondertekenen van een akte kan ik niet zelf naar denotaris, kan ik iemand een volmacht geven?
Ja en nee, voor wat betreft de akte van levering of de akte van verdeling, kunt u iemand een volmacht geven om namens u de akte te tekenen. Ten aanzien van de hypotheekakte is dat wat gecompliceerder. Het uitgangspunt is dat u de hypotheekakte zelf ten overstaan van de notaris dient te tekenen. Is dit niet mogelijk dan zult u een notariële volmacht moeten laten opmaken waarbij u iemand machtigt om namens u de hypotheekakte en de daarbij behorende onderhandse stukken te tekenen. Een testament kan NIET bij volmacht worden ondertekent, u dient uw testament zelf te ondertekenen.
Waarom moet ik mijn handtekening laten legaliseren?
Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat uzelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op de volmacht/verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring ondertekent en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.
Als ik geen testament heb, wie zijn dan mijn erfgenamen?
Het erfrecht kent vier groepen erfgenamen. Eerst wordt gekeken of er personen zijn in de eerste groep. Zijn die er niet, dan komt de tweede groep aan de beurt, enzovoort. Is een erfgenaam binnen een bepaalde groep overleden en deze erfgenaam heeft kinderen, dan fungeren die als plaatsvervanger.

De navolgende groepen bestaan er binnen het erfrecht:

Groep 1de echtgenoot of echtgenote en de kinderen. Is een kind overleden en heeft hij of zij kinderen, dan erven zij in diens plaats;

Groep 2: ouders, broers en zussen van de overledene. Iedere ouder krijgt in deze situatie (minimaal) een kwart van de nalatenschap. Is een broer of zus overleden, dan erven de neven en nichten.

Groep 3: grootouders. Zijn deze overleden: ooms, tantes, neven en nichten.

Groep 4overgrootouders. Zijn deze overleden: (oud)ooms, tantes enzovoorts.