Bospad 22, 9684 AW Finsterwolde     0597 - 333 950 info@notarisvanderlaan.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR MR. M.D.C. VAN DER LAAN

Artikel 1. Definities
Notaris
Onder notaris wordt verstaan de ten kantore van Notariskantoor mr. M.D.C. van der Laan werkzame notaris(sen), kandidaat-notaris(sen), zijn/haar/hun waarnemer(s) en zijn/haar/hun kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.
Een opdracht geldt als aanvaard:
– als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
– als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
– als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

Artikel 2. Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris.
2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 3. Tarieven en meerwerk

1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bepaalde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege een partij, is de notaris bevoegd terzake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Artikel 4. Niet doorgegane akte/ingetrokken opdracht
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden of kunnen leiden tot een notariële akte casu quo tot het door de opdrachtgever beoogde resultaat, vallen onder de overeenkomst.
De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal de notaris alle informatie ter beschikking stellen welke voor de uitvoering van de opdracht relevant is.
2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de notaris overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de notaris ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
Opdrachtgever vrijwaart de notaris voor elke schade in welke vorm dan ook welke voortvloeit uit het niet voldoen van het in het eerste alinea gestelde.
4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.
2. In geval een opdracht middellijk of onmiddellijk wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon of beiden.
3. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (als dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag, gestort op zijn kwaliteitsrekening.

Artikel 7. Betaling en uitbetaling
1. Het verschuldigde honorarium, te vermeerderen met eventueel meerwerk, en eventuele verschotten en kantoorkosten, dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
2. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen. De tussentijdse- en voorschotnota’s dien binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
3. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
4. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

Artikel 8. Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.
Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

Artikel 9. Derdengelden/Rente
De notaris neemt alleen gelden in beheer welke rechtstreeks verband houden met een aan de notaris verleende opdracht. Over gelden die aan de notaris zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door de notaris rente wordt ontvangen aan degene ten behoeven van wie die gelden worden bewaard dezelfde rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer, tenzij dit, onder andere vanwege de duur van de bewaarperiode, praktisch onuitvoerbaar is. De door de notaris in rekening te brengen kosten van beheer bedragen een kwart procent (0,25% per jaar van het onder het beheer vallende bedrag, met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief BTW.
Cessie of verpanding van vorderingen op de notaris is niet toegestaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de notaris

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
2. De in vorig lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet meer deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de vorige leden van dit artikel geldt tevens indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
4. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
5. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval zes (6) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
6. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid opdrachtgever voor inschakeling derden
1. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door de notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
2. De opdrachtgever machtigt de notaris eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de notaris voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens de notaris gehouden die derde er op te wijzen, dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze voorwaarden gebonden.
Artikel 12. Klachten
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 13. Toepasselijke wet- en regelgeving
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Bij de uitvoering van de opdracht is de notaris gebonden aan wettelijke verplichtingen.
Bijzondere verplichtingen heeft de notaris onder andere op grond van de Wet op het Notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Op grond van de Wna mag de notaris:
– gelden die aan de opdrachtgever moeten worden uitbetaald, alleen aan de opdrachtgever zelf overmaken (uitzonderingen daarop zijn hypotheekaflossingen, overbruggingsleningen en dergelijke);
– gelden terzake van aan- en verkoop van onroerend goed en hypotheekakten niet eerder dan de eerste of de tweede werkdag na het tekenen van de akte overmaken.
De WWFT betekent onder andere dat de notaris:
– verplicht is in verband met de dienstverlening een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarbij hij –onder meer- verplicht is naar uw identiteitsbewijs te vragen en daarvan een kopie te bewaren;
– een melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet en/of als het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, witwassen of andere ongeoorloofde handelingen;
– geen betalingen in contant geld mag doen of aannemen boven tienduizend euro (€ 10.000,00).

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens
De notaris verwerkt (persoons)gegevens van de opdrachtgever. De notaris informeert de opdrachtgever hierover overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming via een Privacyverklaring. De Privacyverklaring is te vinden op de website van Notariskantoor Van der Laan en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 15. Rechtskeuze en toepasselijk recht
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.